ลักษณะที่  1  ความประพฤติและระเบียบวินัย

บทที่ 1  ความประพฤติและระเบียบวินัย
บทที่ 2  การลงทัณฑ์
บทที่ 3  การตั้งกรรมการและการสอบสวนเมื่อกระทำผิดต่อวินัยตำรวจ
บทที่ 4  การพิจารณาทัณฑ์การกระทำผิดในบางกรณี
บทที่ 5  การร้องทุกข์ตามวินัยตำรวจ
บทที่ 6  การคุมขังและใช้งานตำรวจที่ต้องทัณฑ์
บทที่ 7  การลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
บทที่ 8  การสอบสวนความผิดต่อวินัยข้าราชการพลเรือน
บทที่ 9  การตั้งกรรมการสอบสวนร่วมกัน
บทที่ 10  การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
บทที่ 11  การพักราชการ
บทที่ 12  วิธีปฏิบัติเมื่อข้าราชการตำรวจกระทำผิดทางอาญา
บทที่ 13  การรายงานเมื่อต้องคดี
บทที่ 14  การกันข้าราชการตำรวจผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยาน
บทที่ 15  การใช้แบบพิมพ์ การเรียงลำดับเอกสาร การให้หมายเลขเอกสารในสำนวนสอบสวนทางวินัยฯ
บทที่ 16  การสืบสวนข้อเท็จจริง


ลักษณะที่  9  การออกจากราชการ

บทที่ 1  หลักทั่วไปว่าด้วยการออกจากราชการ
บทที่ 2  การมอบหมายอำนาจการสั่งไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือพักราชการ และลาออกจากราชการ
บทที่ 3  วันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
บทที่ 4  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาข้าราชการตำรวจที่รับราชการตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ออกจากราชการ
บทที่ 5  หลักเกณฑ์การพิจารณาข้าราชการสังกัดกรมตำรวจที่หย่อนความสามารถสมควรให้ออกจากราชการ
บทที่ 6  การขอต่ออายุราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
บทที่ 7  การจ้างข้าราชการที่ครบเกษียณอายุไว้รับราชการต่อ

ลักษณะที่  12  หน้าที่การงานของตำแหน่งงานต่าง ๆ
บทที่ 1  หน้าที่เสมียนประจำวัน
บทที่ 2  หน้าที่เสมียนพิเศษ
บทที่ 3  หน้าที่จ่ากองร้อย
บทที่ 4  หน้าที่พนักงานสารบรรณ
บทที่ 5  หน้าที่พนักงานรับ-ส่ง และเก็บหนังสือ
บทที่ 6  หน้าที่พนักงานพิมพ์
บทที่ 7  หน้าที่พนักงานทะเบียนพล
บทที่ 8  หน้าที่พนักงานประวัติ
บทที่ 9  หน้าที่พนักงานพลาธิการ (พัสดุ)
บทที่ 10  หน้าที่สมุห์บัญชี
บทที่ 11  หน้าที่พนักงานคดีบัญชีโจรผู้ร้าย
บทที่ 12  หน้าที่นายแพทย์และนายสิบพยาบาล
บทที่ 13  หน้าที่ภารโรง|
บทที่ 14  หน้าที่การเลี้ยงม้า
บทที่ 15  หน้าที่หัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจนครบาล
บทที่ 16  หน้าที่สารวัตรปกครองป้องกัน สารวัตรสืบสวนและสอบสวนสารวัตรจราจร
บทที่ 17  หน้าที่สารวัตรตำรวจนครบาล
บทที่ 18  หน้าที่สารวัตรใหญ่ตำรวจนครบาล
บทที่ 19  หน้าที่ผู้กำกับการตำรวจนครบาล
บทที่ 20  หน้าที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
บทที่ 21  หน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบล
บทที่ 22  หน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรและหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ
บทที่ 23  หัวหน้าสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตำรวจ ภูธรอำเภอ
บทที่ 24  หน้าที่ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
บทที่ 25  หน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธร
บทที่ 26  หน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย
บทที่ 27  หน้าที่นายเวร
บทที่ 28  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
บทที่ 29  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บทที่ 30  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธร
บทที่ 31  หน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา
บทที่ 32  หน้าที่จเรตำรวจ
บทที่ 33  หน้าที่รองอธิบดีและผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ
บทที่ 34  หน้าที่การงานของตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน

 ลักษณะที่  13  ประวัติ

บทที่ 1  การจัดทำและเก็บรักษาหลักฐานทางทะเบียนประวัติ
บทที่ 2  หลักเกณฑ์การบันทึกความดีความชอบและราชการพิเศษ
บทที่ 3  การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ

 ลักษณะที่  14  การเลื่อนเงินเดือนและจรรยาบรรณ

บทที่ 1  การพิจารณาให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
บทที่ 2  การทำจรรยาบรรณ
บทที่ 3  การบรรจุข้าราชการตำรวจที่สอบได้คะแนนดีมาก

ลักษณะที่  15  การรับและการส่งมอบหน้าที่

บทที่ 1  การรับและการส่งมอบหน้าที่
บทที่ 2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

พันตำรวจโท ยงยศ  พูลสวัสดิ์
อาจารย์ (สบ2) ภาควิชากฎหมาย กลุ่มงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒

Advertisements